ระบบต่อมไร้ท่อ

https://www.youtube.com/watch?v=lUckp-3yq6Y